Резюме на анализ от проучване по Европейски проект / 27.09.2013

Във връзка с изпълнението на Дейност 5 по проекта „Развитие чрез транснационално сътрудничество и обмяна на опит“, и спазване на изискванията за информираност и публичност при изпълнение на дейностите по проекта, Лекс Груп АД публикува в качеството си на бенефициент по проекта резюме на Анализа за резултатите от проведено проучване в България и Италия, с което можете да се запознаете тук.

 

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0018

„РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОБМЯНА НА ОПИТ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Лекс Груп АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.“